ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԵՐ

ԵՄՀ Կառավարման խորհրդի գործունեության կարգ.pdf

ԵՄՀ գիտական խորհրդի գործունեության կարգ.pdf

ԵՄՀ մեթոդական խորհրդի գործունեության կարգ.pdf

ԵՄՀ ՇՄ կանոնադրություն.pdf

ԵՄՀ Ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրություն.pdf

Հասարակայնության հետ կապերի և գովազդի բաժնի գործունեության կարգ․pdf

Որակի ապահովման կենտրոնի գործունեության կարգ.pdf

Ֆինանսական կառավարման բաժնի գործունեության կարգ.pdf

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանի գործունեության կարգ.pdf

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գործունեության կարգ.pdf

Էթիկայի հանձնաժողովի կարգ.pdf

ԵՄՀ ամբիոնի գործունեության կանոնակարգ.pdf

ԵՄՀ Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն.pdf

Միջազգային կապերի և հետազոտությունների կենտրոնի գործունեության կարգ.pdf

Կարիերայի զարգացման և գործատուների հետ կապի կենտրոնի գործունեության կարգ.pdf

Գրադարանի գործունեության կարգ.pdf

Իրավաբանական կլինիկայի գործունեության կարգ.pdf

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

ԵՄՀ գործավարության կանոնակարգ.pdf

ԵՄՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգ.pdf

ԵՄՀ ռեկտորի ընտրության ընթացակարգ.pdf

Օտարերկրացիների փաստաթղթերի հավաքագրման և կացության քարտ ձեռք բերելու ընթացակարգ.pdf

Վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի ընտրության կարգ.pdf

Վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի գնահատման կարգ.pdf

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստումների կարգ.pdf

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ.pdf

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման և հավելավճարի սահմանման կարգ.pdf

Ուսման վարձի զեղչման կարգ.pdf

Ուսանողի կողմից դասախոսի գնահատման կարգ.pdf

Ուսանողի գիտելիքի կարողությունների  և հմտությունների գնահատման կանոնակարգ.pdf

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով պրակտիկայի կազմակերպման կարգ.pdf

Հետազոտությունների հրատարակման և հրապարակայնեցման կարգ.pdf

ԵՄՀ հետազոտական գործունեության խթանման դրամաշնորհների տրամադրման կարգ.pdf

Կրթական ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման կարգ.pdf

Կրեդիտային համակարգով ուսուցման կազմակերպման կարգ.pdf

Կառավարման մարմիններին դիմելու ընթացակարգ.pdf

ԵՄՀ Փաստաթղթերի կառավարման ընթացակարգ.pdf

ԵՄՀ սովորողների ընդունելության կարգ.pdf

ԵՄՀ նախապատրաստական բաժնում օտարերկրացիների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգ.pdf

ԵՄՀ  յունիթների հրատարակման կարգ.pdf

ԵՄՀ հենակետային վարժարանի գործունեության կանոնակարգ.pdf

ԵՄՀ Ասպիրանտուրայում ուսուցման կարգ.pdf

Գնումների կազմակերպման ընթացակարգ.pdf

Բողոքների քննարկման կարգը.pdf

Բակալավրի կրթական ծրագրերի պրակտիկայի կազմակերպման կարգ.pdf

Արտոնությունների սահմանման և կրթաթոշակների տրամադրման կարգ.pdf

Ակադեմիական ազնվության և գրագողության կանխարգելման կարգ.pdf

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ