ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ.pdf

ԵՄՀ փաստաթղթերի կառավարման ընթացակարգ.pdf

Կրթական ծրագրերի մշակման և մշտադիտարկման կարգ.pdf

Ուսանողի գիտելիքի, կարողությունների և հմտությունների գնահատման կանոնակարգ.pdf

Ակադեմիական ազնվության և գրագողության կանխարգելման կարգ.pdf

Մագիստրատուրայի պրակտիկայի կազմակերպման կարգ.pdf

Բակալավրի կրթական ծրագրերի պրակտիկայի կազմակերպման կարգ.pdf

ԵՄՀ սովորողների ընդունելության կարգ (հեռակա և մագիստրատուրա).pdf

ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության Կարգ(ՀՀ կառավարության 2012 թ. ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշում).pdf

ԵՄՀ հենակետային վարժարանի գործունեության կանոնակարգ.pdf

Ասպիրանտուրայում ուսուցման կարգ.pdf

Ուսման վարձի զեղչման կարգ.pdf

Բողոքների քննարկման կարգը.pdf

Ուսանողի կողմից դասախոսի գնահատման կարգ.pdf

ԵՄՀ հետազոտական գործունեության խթանման դրամաշնորհների տրամադրման կարգ.pdf

ԵՄՀ  յունիթների հրատարակման կարգ.pdf

Հետազոտական արդյունքների հրատարակման, հետազոտության վերհանված տվյալների վավերացման և հրապարակայնացման կարգ

ԵՄՀ գնումների կազմակերպման ընթացակարգ.pdf

Ուսանողի գիտելիքի կարողությունների  և հմտությունների գնահատման կանոնակարգ.pdf

Ուսանողների իրավունքների պաշտպանի գործունեության կանոնակարգ.pdf

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի գնահատման և հավելավճարի սահմանման կարգ.pdf

Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստումների կարգ.pdf

Վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի գործունեության գնահատման, խրախուսման և առաջընթացի ապահովման կարգը.pdf

Վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի ընտրության կարգ.pdf

Օգնությունների տրամադրման կարգ.pdf

Կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն.pdf

Կառավարման մարմիններին կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին դիմելու ընթացակարգ.pdf

 

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ