«Բանավեճը որպես դասավանդման մեթոդ » թեմայով մեթոդական վերապարաստում:

Եվրասիա  միջազգային համալսարանի Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի նախաձեռնությամբ 2016  թվականի հոկտեմբերի  28-ին երեք ամբիոնների դասախոսական […]

«Վերջնարդյունքահեն առարկայական ծրագրերի և ուսումնական պլանների կազմում» թեմայով մեթոդական վերապարաստում

Եվրասիա  միջազգային համալսարանի Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի նախաձեռնությամբ  2016  թվականի հոկտեմբերի  17-ին  երեք ամբիոնների […]

«Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական զարգացման հիմնական փուլերը» թեմայով գիտագործնական սեմինար

Իրավագիտության ամբիոնը 2016 թվականի հոկտեմբերի 17-ին իրականացրեց «Հայաստանի Հանրապետության  Սահմանադրության զարգացման հիմնական փուլերը» թեմայով […]