ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

Ընդունելություն 2018-2019

Եվրասիա միջազգային համալսարանի (ԵՄՀ) մագիստրատուրան գործում է սկսած 2003թ.-ից, համալսարանի կողմից առաջարկվող մասնագիտացումներն են՝

  • Սահմանադրական իրավունք, իրավունքի և պետության տեսություն
  • Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
  • Միջազգային և եվրոպական իրավունք
  • Քրեական իրավունք և դատավարություն
  • Կառավարում
  • Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում
  • Նախագծերի կառավարում
  • Հյուրընկալության կառավարում
  • Անգլերեն լեզու և գրականություն

Ուսման տևողությունը 2 տարի, ուսուցման ձևը առկա: Մագիստրատուրայում դասերը կազմակերպվում են երեկոյան ժամերին՝ ուսանողներին ուսման ընթացքում նաև աշխատելու հնարավորություն ընձեռելով։

Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ոչ պետական հավատարմագրված, ինչպես նաև արտասահմանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձիք` մասնագիտական գիտելիքները խորացներլու, վերամասնագիտանալու, ինքնուրույն գիտական ուսումնասիրություններ կատարելու, մասնագիտական գործնական, նորարարական, տեխնոլոգիական զարգացումներ ու նոր հնարավորություններ ձեռք բերելու և մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար:

Դիմելու ընթացակարգ

Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է 2018թ. մայիսի 2-ից  սեպտեմբերի 15-ը:

 1. Համալսարանի մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով:
 2. Նոր մասնագիտություն ընտրած դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն` ընտրված մասնագիտության բակալավրի ավարտական քննության ծրագրով:
 3. Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մրցույթով` մրցութային հանձնաժողովի դրական եզրակացության առկայության դեպքում: Համակարգչային գիտելիքների, հատկապես Windows, Word, Excel և Internet ծրագրերի, անգլերեն կամ ռուսաց լեզվի տիրապետումը պարտադիր է բոլոր դիմորդների համար (համապատասխան առարկայի գծով դիմորդները հանձնում են թեստեր):

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • դիմում-հայտ. լրացվում է առցանց հետևյալ ՀՂՈՒՄՈՎ 
 • դիմում ԵՄՀ ռեկտորի անունով
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները
 • երաշխավորագիր նախկին ուսումնական հաստատությունից կամ աշխատավայրից (եթե դիմորդն աշխատում է, իսկ զինվորական ծառայությունից զորացրվածները երաշխավորագիր չեն ներկայացնում)
 • 6 լուսանկար (3×4 չափի)
 • հրատարակված աշխատությունների ցանկ
 • մասնագիտությունը փոխելու մասին գրավոր հիմնավորում
 • անձնագրի պատճենը
 • Փաստաթղթերի ընդունման վարձի անդորրագիր

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ