ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ (Օտար լեզուների և գրականության)

Ընդհանուր նկարագիր

«Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ Մանկավարժության մագիստրոսի կրթական ծրագրի նպատակն է պատրաստել հետազոտական հմտություններով, բազմակողմանի և բարձրակարգ լեզվական գիտելիքներով օժտված մասնագետների, որոնք կարող են իրականացնել մասնագիտական և մանկավարժական, այդ թվում` գիտահետազոտական գործունեություն, ունեն հայեցակարգային մտածողություն, կարող են բացահայտել մասնագիտությանը վերաբերող հիմնախնդիրները, ներկայացնել հիմնավորված առաջարկություններ, ներմուծել դասավանդման նոր մոտեցումներ և մեթոդներ, հարմարեցնել դրանք հայաստանյան ուսանողների մշակույթին,կիրառել բազմամշակութայնության սկզբունքները, կազմել առարկայական ծրագրեր, կատարել լեզվաբանության, բանասիրության ոլորտին վերաբերող թարգմանություններ՝ ակադեմիական հենքով: ԿԾ գլխավոր նպատակն է ուսումնասիրել անգլերեն լեզվի դիդակտիկան՝ հարաբերակցելով այն կոնկրետ լեզվաբանական, մշակութային և գրականագիտական ուղղությունների հետ:

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՍՈՎՈՐԵԼ