ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ)

Ընդհանուր նկարագիր

Հավատարմագրման տարեթիվը

13.03.2002 թ.

Շնորհվող որակավորումը

Կառավարման մագիստրոս

ԿԾ նպատակը

Մասնագիտական խնդիրները լուծելու նպատակով Կառավարում բակալավրը կատարում է հետևյալ գործառնությունները`

 • ստացված գիտելիքների հիման վրա կառավարչական բնույթի վերլուծություններ,
 • տեղեկացված է կառավարչական բնույթի մասնագիտական գրականությանը,
 • կարող է մասնակցել կազմակերպության պլանավորման, կազմակերպման, ղեկավարման և վերահսկման գործընթացներին,
 • ունակ է ուսումնասիրել կազմակերպությունը՝ բացահայտելով կազմակերպության թույլ օղակները և դրանք ենթարկել սանացիայի,
 • կարող է իրականացնել կազմակերպության աշխատակազմի արդյունավետ կառավարում,
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով իրականացնում է կառավարչական բնույթի գործունեություն։

ԿԾ խնդիրները

 • ապահովել կազմակերպության արդյունավետության բարձրացում,
 • փորձարարական-հետազոտական գործունեության` վիճակագրական տեղեկատվության ընդհանրացում,
 • գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում,
 • կառավարչական բնույթի տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և կիրառման գործընթացներ,
 • կազմակերպությունում կոնֆլիկտների, սթրեսների և որոշումների կայացման կառավարում

Ընդունելության պահանջներ

Դիմորդն ունի պետական նմուշի փաստաթղթով հաստատված որոշակի աստիճանի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։

Աշխատատեղերի (աշխատանքի անցնելու հնարավորությունները (ծառայունակությունը))

ԿԾ շրջանավարտը կարող է աշխատել. Կառավարչական բնույթ պարունակող յուրաքանչյուր պետական և մասնավոր կազմակերպություններում 

Ո՞վ կարող է դիմել.

Պետականորեն հավատարմագրված մագիստրոսական ծրագրերում կարող են ներգրավվել բակալավրիատի ցանկացած մասնագիտություն ունեցող այն անձինք, ովքեր ցանկանում են.

 • խորացնել մասնագիտական բազային գիտելիքները,
 • ձեռք բերել նոր մասնագիտություն,
 • վերապատրաստվել, ձեռք բերել աշխատանքային շուկայի պահանջներին համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ:

Որո՞նք են ԵՄՀ մագիստրոսական ծրագրերի առանձնահատկությունները.

 • անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ուսանողին, անհատական կարիերայի զարգացման հնարավորությունների պլանավորում, խորհրդատվություն,
 • պրակտիկ աշխատողների կողմից դասավանդում,
 • աշխատանքային շուկայի պահանջներից բխող կրթական ծրագրեր,
 • հաճախակի հանդիպումներ տարբեր ոլորտների հաջողակ ներկայացուցիչների հետ,
 • կրթաթոշակներ ստանալու և արտասահմանյան բուհերում կրթությունը շարունակելու հնարավորություն (մասնավորապես Եվրամիության կողմից հովանավորվող Էրազմուս + ծրագրի շրջանակներում),
 • աշխատանքի և կրթության համատեղման հնարավորություններ (դասերը կազմակերպվում են ոչ աշխատանքային ժամերին և շաբաթ օրերին):

Մասնագիտացումներ

ԿԾ մասնագիտացումները

Ուսումնառության վերջնարդյունքները

Բանկային գործ և ապահովագրությունՈւսանողն ուսուցման ավարտին կկարողանա.

 • Աշխատել ՀՀ բանկային համակարգում,
 • Ուսանողը կտիրապետի բանկերում գործող պայմանագրերի դրույթներին, կտիրապետի հաճախորդի հետ շփման հմտություններին,
 • կտիրապետի վարկերի տրամադրման և ավանդների ընդունման ողջ գործընթացին և կկարողանա դրանք բանկային համակարգում իրականացնել,
 • Կիմանա ապահովագրական ընկերություններին տրամադրվող պրոդուկտները, կկարողանա դրանց վերաբերյալ ամբողջական կերպով տեղեկատվություն ներկայացնել հաճախորդներին, կտիրապետի դրանց տրամադրման ողջ գործընթացին և կկարողանա հաճախորդի հետ կնքել համապատասխան ապահովագրական պայմանագրեր
Մարքեթինգի կառավարում
 • կունենա գիտելիքներ մարքեթինգի կազմակերպման, մարքեթինգային միջավայրի վերլուծության, սպառողների ուսումնասիրության, շուկայի հատվածավորման, ապրանքի դիրքավորման, ապրանքի և կազմակերպության մրցունակության գնահատման, ապրանքի մշակման, գների սահմանման և ճշգրտման, մարքեթինգային կոմունիկացիաների պլանավորման, իրացման կազմակերպման վերաբերյալ,
 • կտիրապետի գործնական հմտությունների մարքեթինգային գործունեության ռազմավարական և մարտավարական պլանավորման ասպարեզում,
 • կցուցաբերի մարքեթինգային գործունեության ընթացքում ծագող խնդիրների արդյունավետ լուծման կոմպետենտություն:
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
 • կտիրապետի հաշվապահական հաշվառման մեթոդներին, դրա հիմնական տարրերին ու վարման կանոններին,
 • կկարողանա կատարել տնտեսական գործառնությունների հետևանքով հաշվապահական հաշվեկշռում տեղի ունեցող փոփոխությունները,
 • կկարողանա կատարել տնտեսական գործառնությունների հետևանքով դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունում տեղի ունեցող փոփոխությունները,
 • կտիրապետի կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների առանձին տարրերի համապատասխան փոփոխությունների կատարման սկզբունքներին, կիմանա հիմնական ՀՀՀՍ-ները
 • կհասկանա, թե որոնք են աուդիտի հիմնական խնդիրներն ու աուդիտի անցկացման առանցքային սկզբունքները
Զբոսաշրջության կառավարում
 • կտիրապետի զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական կատեգորիաներին,
 • կտիրապետի զբոսաշրության կազմակերպությունների առանձնահատկություններին և գործունեության դաշտին,
 • կիմանա զբոսաշրջային ինդուստրիայի կազմակերպման հիմքերը,
 • կտիրապետի հյուրընկալության կազմակերպման հմտություններին,
 • կիմանա զբոսաշրջության շրջանակում էքսկուրսիաների կազմակերպման հիմնական գործընթացները
Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարումԷլեկտրոնային բիզնեսի կառավում կրթական ծրագրի շրջանավարտը պետք է.

 • կարողանա արդյունավետ կերպով կիրառել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնես գործընթացների մեջ, ներդնել էլեկտրոնային բիզնեսի լուծումներ, տեխնոլոգիաներ, ծառայություններ,
 • մշակել էլեկտրոնային բիզնեսի ռազմավարական ծրագիր և կառավարել ներդրման ընթացքը,
 • ներդնել նորարար լուծումներ և տիրապետել հեղինակային իրավունքի հիմունքներին,
 • իրականացնել էլեկտրոնային մարքեթինգ, էլեկտրոնային առևտուր,
 • իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ,
 • հասկանալ հիպերտարածությունում ձեռներեցության առանձնահատկությունները, կարողանալ զարգացնել հիպերտարածության վրա հիմնված բիզնեսներ,
 • տրամադրել խորհրդատվություն էլեկտրոնային բիզնեսի հիմնման և ընթացիկ խնդիրների լուծման նպատակով,
 • գիտենալ էլեկտրոնային բիզնեսի իրավական կարգավորման ազգային, եվրոպական և միջազգային գործընթացները,
 • կարողանալ կրել պատասխանատվություն սեփական և թիմային նախաձեռնությունների համար, կազմակերպել աշխատանքը գործընկերների և հաճախորդների հետ արագ և արդյունավետ համագործակցելու նպատակով:

 

Դասավանդվող առարկաներ

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Համակարգչային տեխնոլոգիաները կառավարման մեջ
 • Համաշխարհային տնտեսություն
 • Կոորպորատիվ կառավարման արդի հիմնահարցեր
 • Զբոսաշրջության գործի հիմունքներ
 • Ներդրումային քաղաքականություն

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Ծախսերի հաշվապահություն
 • Ծրագրերի կառավարում 2
 • Ֆինանսական կառավարում 2
 • Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
 • Կառավարչական հմտություններ բիզնեսի ոլորտում
 • Կառավարչական հմտությունները հանրային կառավարման ոլորտում
 • Մարքեթինգի կառավարում

ԸՆՏՐՈՎԻ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Էլեկտրոնային բիզնես և կոմերցիա
 • Գործառնությունների կառավարում և լոգիստիկա
 • Ծառայությունների ոլորտի մենեջմենթ
 • Հյուրանոցային գործի հիմունքներ
 • Ձեռնարկ. տնտեսական անվտանգության հիմունքներ
 • Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն


Դիմելու ընթացակարգ

 1. Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է 2018թ. մայիսի 2-ից  սեպտեմբերի 14-ը:
 2. Համալսարանի մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով:
 3. Նոր մասնագիտություն ընտրած դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն` ընտրված մասնագիտության բակալավրի ավարտական քննության ծրագրով:
 4. Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մրցույթով` մրցութային հանձնաժողովի դրական եզրակացության առկայության դեպքում: Համակարգչային գիտելիքների, հատկապես Windows, Word, Excel և Internet ծրագրերի, անգլերեն կամ ռուսաց լեզվի տիրապետումը պարտադիր է բոլոր դիմորդների համար (համապատասխան առարկայի գծով դիմորդները հանձնում են թեստեր):

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • դիմում-հայտ /ներբեռնել/
 • դիմում ԵՄՀ ռեկտորի անունով
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները
 • երաշխավորագիր նախկին ուսումնական հաստատությունից կամ աշխատավայրից (եթե դիմորդն աշխատում է, իսկ զինվորական ծառայությունից զորացրվածները երաշխավորագիր չեն ներկայացնում)
 • 6 լուսանկար (3×4 չափի)
 • հրատարակված աշխատությունների ցանկ
 • մասնագիտությունը փոխելու մասին գրավոր հիմնավորում
 • անձնագրի պատճենը
 • Փաստաթղթերի ընդունման վարձի անդորրագիր

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՍՈՎՈՐԵԼ