ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ)

Ընդհանուր նկարագիր

Հավատարմագրման տարեթիվը

13.03.2002 թ.

Շնորհվող որակավորումը

Կառավարման մագիստրոս

ԿԾ նպատակը

Մասնագիտական խնդիրները լուծելու նպատակով Կառավարում բակալավրը կատարում է հետևյալ գործառնությունները`

 • ստացված գիտելիքների հիման վրա կառավարչական բնույթի վերլուծություններ,
 • տեղեկացված է կառավարչական բնույթի մասնագիտական գրականությանը,
 • կարող է մասնակցել կազմակերպության պլանավորման, կազմակերպման, ղեկավարման և վերահսկման գործընթացներին,
 • ունակ է ուսումնասիրել կազմակերպությունը՝ բացահայտելով կազմակերպության թույլ օղակները և դրանք ենթարկել սանացիայի,
 • կարող է իրականացնել կազմակերպության աշխատակազմի արդյունավետ կառավարում,
 • տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով իրականացնում է կառավարչական բնույթի գործունեություն։

ԿԾ խնդիրները

 • ապահովել կազմակերպության արդյունավետության բարձրացում,
 • փորձարարական-հետազոտական գործունեության` վիճակագրական տեղեկատվության ընդհանրացում,
 • գիտահետազոտական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում,
 • կառավարչական բնույթի տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման և կիրառման գործընթացներ,
 • կազմակերպությունում կոնֆլիկտների, սթրեսների և որոշումների կայացման կառավարում

Ընդունելության պահանջներ

Դիմորդն ունի պետական նմուշի փաստաթղթով հաստատված որոշակի աստիճանի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։

Աշխատատեղերի (աշխատանքի անցնելու հնարավորությունները (ծառայունակությունը))

ԿԾ շրջանավարտը կարող է աշխատել. Կառավարչական բնույթ պարունակող յուրաքանչյուր պետական և մասնավոր կազմակերպություններում 

Ո՞վ կարող է դիմել.

Պետականորեն հավատարմագրված մագիստրոսական ծրագրերում կարող են ներգրավվել բակալավրիատի ցանկացած մասնագիտություն ունեցող այն անձինք, ովքեր ցանկանում են.

 • խորացնել մասնագիտական բազային գիտելիքները,
 • ձեռք բերել նոր մասնագիտություն,
 • վերապատրաստվել, ձեռք բերել աշխատանքային շուկայի պահանջներին համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ:

Որո՞նք են ԵՄՀ մագիստրոսական ծրագրերի առանձնահատկությունները.

 • անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ուսանողին, անհատական կարիերայի զարգացման հնարավորությունների պլանավորում, խորհրդատվություն,
 • պրակտիկ աշխատողների կողմից դասավանդում,
 • աշխատանքային շուկայի պահանջներից բխող կրթական ծրագրեր,
 • հաճախակի հանդիպումներ տարբեր ոլորտների հաջողակ ներկայացուցիչների հետ,
 • կրթաթոշակներ ստանալու և արտասահմանյան բուհերում կրթությունը շարունակելու հնարավորություն (մասնավորապես Եվրամիության կողմից հովանավորվող Էրազմուս + ծրագրի շրջանակներում),
 • աշխատանքի և կրթության համատեղման հնարավորություններ (դասերը կազմակերպվում են ոչ աշխատանքային ժամերին և շաբաթ օրերին):

Մասնագիտացումներ

ԿԾ մասնագիտացումները

Ուսումնառության վերջնարդյունքները

Կառավարում
 • Գիտի բիզնեսի և կառավարման ոլորտում առաջադեմ և այլընտրանքային տեսությունները, հասկացությունները և մոդելները
 • Գիտի տարբեր գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործառնական ոլորտների (գնումներ, արտադրություն, հաշվապահություն, մարքեթինգ, ֆինանսներ, կառավարում, մարդկային ռեսուրսներ, արտադրություն, գնումներ, հասարակայնության հետ կապեր, գովազդ և այլն) կառավարման արդի և հիմնարար հասկացությունները, տեսություններն ու մեթոդները և ունի առաջադեմ գիտելիք
 • Տիրապետում է նախագծերի և գործընթացների կառավարման հմտությունների՝ կիրառելով արդիական ՏՀՏ գործիքներ
 • Տիրպատում է բիզնեսի և կառավարման ոլորտներում քանակական և որակական հետազոտությունների անցկացման և համապատասխան մեթոդների կիրառման հմտություններին
 • Տիրապետում է հաղորդակցման տարաբնույթ միջոցների արդյունավետ կերառման հմտություններին
 • Կարող է քննադատաբար վերլուծել և համադրել առանցքային հասկացությունները՝ հիմնվելով կառավարման ոլորտի ակադեմիական և գործնական գիտելիքի վրա
 • Կարող է գնահատել և համեմատել գործողությունների հավանական տարբերակները, հետևանքները և ընդունել համապատասխան որոշումներ՝ հաշվի առնելով տարաբնույթ իրավիճակները
 • Կարող է գնահատել և հաշվարկել սահմանափակումները, հնարավորություններն ու սպառնալիքները, որոնք առկա են կազմակերպչական տարաբնույթ իրավիճակներում
 • Կարող է համագործակցային ուսուցման մեթոդներով դասավանդել կառավարում մասնագիտության տարաբնույթ առարկաներ
 • Կարող է կառավարման մասնագիտության առարկաների դասավանդման նպատակով մշակել մեթոդական ուղեցույցեր, ուսումնական պլաններ և առարկայական ծրագրեր
 • Կարող է սահմանել չափանիշներ կազմեկերպության գործունեության գնահատման համար և արդյունքները կապակցել արտաքին միջավայրի վերլուծության հետ՝ զարգացման հեռանկարները որոշելու նպատակով
 • Կարող է վերլուծել Ֆինանսական հաշվետվություններ մասնագիտական աշխատանքի ընթացքում
 • Կարող է կազմակերպությանը, ինչպես նաև առանձին նախագծերի շրջանակներում ներկայացնել առաջարկներ ռազմավարական գործողությունների պլանավորման և ներդրման ընթացքում
 • Կարող է ռեսուրսները կառավարել նպատակների և գործողությունների ծրագրերի սահմաններում
 • Կարող է կազմակերպությունում իրականացնել համալիր և փոխկապակցված վերլուծություն՝ միջազգային գլոբալ համատեքստին համապատասխան
Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում

 

 • Գիտի տարբեր գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործառնական ոլորտների (գնումներ, արտադրություն, հաշվապահություն, մարքեթինգ, ֆինանսներ, կառավարում, մարդկային ռեսուրսներ, արտադրություն, գնումներ, հասարակայնության հետ կապեր, գովազդ և այլն) կառավարման արդի և հիմնարար հասկացությունները, տեսություններն ու մեթոդները և ունի առաջադեմ գիտելիք
 • Տիրապետում է նախագծերի և գործընթացների կառավարման հմտությունների՝ կիրառելով արդիական ՏՀՏ գործիքներ
 • Տիրպատում է բիզնեսի և կառավարման ոլորտներում քանակական և որակական հետազոտությունների անցկացման և համապատասխան մեթոդների կիրառման հմտություններին
 • Կարող է համագործակցային ուսուցման մեթոդներով դասավանդել կառավարում մասնագիտության տարաբնույթ առարկաներ
 • Կարող է կառավարման մասնագիտության առարկաների դասավանդման նպատակով մշակել մեթոդական ուղեցույցեր, ուսումնական պլաններ և առարկայական ծրագրեր
 • Կարող է վերլուծել Ֆինանսական հաշվետվություններ մասնագիտական աշխատանքի ընթացքում
 • Կարող է կազմակերպությանը, ինչպես նաև առանձին նախագծերի շրջանակներում ներկայացնել առաջարկներ ռազմավարական գործողությունների պլանավորման և ներդրման ընթացքում
 • Հասկանում է էլէկտրոնային բիզնեսի լուծումների կարևորությունը և հիմնական մոդելները (B2B, B2C, C2C,G2B, G2C. G2G)
 • Գիտի էլեկտրոնային բիզնեսի իրավական կարգավորման ազգային, եվրոպական և միջազգային գործընթացները,
 • Կարող է մշակել էլեկտրոնային բիզնեսի ռազմավարական ծրագիր և կառավարել ներդրման ընթացքը,
 • Կարող է ներդնել նորարար լուծումներ՝ պաշտպանելով հեղինակային իրավունքը
 • Կարող է իրականացնել էլեկտրոնային մարքեթինգ, էլեկտրոնային առևտուր,
 • Կարող է իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ, Էլ. Բիզնեսի բնագավառում մարքեթինգային հետազոտություն իրականացնելու նպատակով կիրառել համապատասխան գիտելիքներ և գործիքակազմ
 • Հասկանում է հիպերտարածությունում ձեռներեցության առանձնահատկությունները
 • Կարող է զարգացնել հիպերտարածության վրա հիմնված բիզնեսներ,
 • Կարող է տրամադրել խորհրդատվություն էլեկտրոնային բիզնեսի հիմնման և ընթացիկ խնդիրների լուծման նպատակով
 • Կարող է ՏՀ-երի կիրառմամբ կազմակերպել նորամուծական շուկաների առաջխաղացումը
 • Կարող է արդյունավետ կերպով կիրառել տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնես գործընթացների մեջ, ներդնել էլեկտրոնային բիզնեսի լուծումներ, տեխնոլոգիաներ, ծառայություններ` գնահատելով առկա հնարավորությունները, բարձրացնելով կազմակերպության մրցունակությունը
 • Կարող է կրել պատասխանատվություն սեփական և թիմային նախաձեռնությունների համար, կազմակերպել աշխատանքը գործընկերների և հաճախորդների հետ արագ և արդյունավետ համագործակցելու նպատակով:
Հյուրընկալության կառավարում
 • Գիտի բիզնեսի և կառավարման ոլորտում առաջադեմ և այլընտրանքային տեսությունները, հասկացությունները և մոդելները
 • Գիտի տարբեր գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործառնական ոլորտների (գնումներ, արտադրություն, հաշվապահություն, մարքեթինգ, ֆինանսներ, կառավարում, մարդկային ռեսուրսներ, արտադրություն, գնումներ, հասարակայնության հետ կապեր, գովազդ և այլն) կառավարման արդի և հիմնարար հասկացությունները, տեսություններն ու մեթոդները և ունի առաջադեմ գիտելիք
 • Տիրապետում է նախագծերի և գործընթացների կառավարման հմտությունների՝ կիրառելով արդիական ՏՀՏ գործիքներ
 • Տիրպատում է բիզնեսի և կառավարման ոլորտներում քանակական և որակական հետազոտությունների անցկացման և համապատասխան մեթոդների կիրառման հմտություններին
 • Կարող է համագործակցային ուսուցման մեթոդներով դասավանդել կառավարում մասնագիտության տարաբնույթ առարկաներ
 • Կարող է կառավարման մասնագիտության առարկաների դասավանդման նպատակով մշակել մեթոդական ուղեցույցեր, ուսումնական պլաններ և առարկայական ծրագրեր
 • Կարող է վերլուծել Ֆինանսական հաշվետվություններ մասնագիտական աշխատանքի ընթացքում
 • Կարող է կազմակերպությանը, ինչպես նաև առանձին նախագծերի շրջանակներում ներկայացնել առաջարկներ ռազմավարական գործողությունների պլանավորման և ներդրման ընթացքում
 • Կարող է ռեսուրսները կառավարել նպատակների և գործողությունների ծրագրերի սահմաններում
 • Կարող է կազմակերպությունում իրականացնել համալիր և փոխկապակցված վերլուծություն՝ միջազգային գլոբալ համատեքստին համապատասխան
 • Գիտի է հյուրընկալության ոլորտի ռազմավարական կառավարման հիմունքները
 • Տիրապետում է հյուրընկալության ոլորտի ֆինանսների կառավարման հիմունքներին և կարող է վերլուծել ֆինանսական հաշվետվություններ, գնահատել կազմակերպության ֆինանսական վիճակը
 • Կարող է ներդնել մարեքթինգային հստակ ռազմավարություն՝ ապահովելու բիզնեսի կայուն մրցունակությունը (ռազմավարական գնագոյացում, սպառողական հավատրմության բարձրացմանն ուղղված ծրագրեր, հաղորդակցության արդյունավետ միքսի նախագծում ու իրականացում և այլն)
 • Կարող է հյուրընկալության ոլորտում արդյունավետ կառավարել տեղեկատվական համակարգերը և տեխնոլոգիաները
 • Կարող է իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ, հյուրընկալության ոլորտում մարքեթինգային հետազոտություն իրականացնելու նպատակով կիրառել համապատասխան գիտելիքներ և գործիքակազմ
 • Կարող է բոլոր շահառուների հետ գրավոր և բանավոր արդյունավետ հաղորդակցվել և բանակցել
 • Կարող է կիրառել համապատասխան հմտություններ և գիտելիք՝ ապահովելու սպառողի (հյուրի) բավարարվածությունը ծառայության որակից
 • Կարող է կրել պատասխանատվություն սեփական և թիմային նախաձեռնությունների համար, կազմակերպել աշխատանքը գործընկերների և հաճախորդների հետ արագ և արդյունավետ համագործակցելու նպատակով
Նախագծերի կառավարում
 • նեսի և կառավարման ոլորտում առաջադեմ և այլընտրանքային տեսությունները, հասկացությունները և մոդելները
 • Գիտի տարբեր գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործառնական ոլորտների (գնումներ, արտադրություն, հաշվապահություն, մարքեթինգ, ֆինանսներ, կառավարում, մարդկային ռեսուրսներ, արտադրություն, գնումներ, հասարակայնության հետ կապեր, գովազդ և այլն) կառավարման արդի և հիմնարար հասկացությունները, տեսություններն ու մեթոդները և ունի առաջադեմ գիտելիք
 • Տիրապետում է նախագծերի և գործընթացների կառավարման հմտությունների՝ կիրառելով արդիական ՏՀՏ գործիքներ
 • Տիրպատում է բիզնեսի և կառավարման ոլորտներում քանակական և որակական հետազոտությունների անցկացման և համապատասխան մեթոդների կիրառման հմտություններին
 • Տիրապետում է հաղորդակցման տարաբնույթ միջոցների արդյունավետ կերառման հմտություններին
 • Կարող է քննադատաբար վերլուծել և համադրել առանցքային հասկացությունները՝ հիմնվելով կառավարման ոլորտի ակադեմիական և գործնական գիտելիքի վրա
 • Կարող է գնահատել և համեմատել գործողությունների հավանական տարբերակները, հետևանքները և ընդունել համապատասխան որոշումներ՝ հաշվի առնելով տարաբնույթ իրավիճակները
 • Կարող է գնահատել և հաշվարկել սահմանափակումները, հնարավորություններն ու սպառնալիքները, որոնք առկա են կազմակերպչական տարաբնույթ իրավիճակներում
 • Կարող է համագործակցային ուսուցման մեթոդներով դասավանդել կառավարում մասնագիտության տարաբնույթ առարկաներ
 • Կարող է վերլուծել Ֆինանսական հաշվետվություններ մասնագիտական աշխատանքի ընթացքում
 • Կարող է կազմակերպությանը, ինչպես նաև առանձին նախագծերի շրջանակներում ներկայացնել առաջարկներ ռազմավարական գործողությունների պլանավորման և ներդրման ընթացքում
 • Ունի խորքային գիտելիքներ նախագծերի 5 հիմնական գործընթացային խմբերի (նախաձեռնման, պլանավորման, իրագործման, մոնիթորինգի (դիտարկման) և վերահսկման, փակման) վերաբերյալ:
 • Ունի տարբեր մասշտաբների և բարդության (այդ թվում միջազգային) նախագծերի պլանավորման և իրականացման, փոփոխությունների կառավարման համար անհրաժեշտ առաջնորդման հմտություններ։
 • Տիրապետում է նախագծերի կառավարման տեղեկատվական մոդելներին և համակարգերին, ժամանակացույցերի և պլանների կազմման տարբեր ՏՀՏ գործիքների
 • Տիրապետում է նախագծերի շրջանակի, ժամանակի, ծախսերի, որակի, մարդկային ռեսուրսների, հաղորդակցման, ռիսկերի, գնումների կառավարման հմտությունների և ունի համապատասխան տեսական գիտելիքներ
 • Կարող է բոլոր շահառուներին գրավոր և բանավոր արդյունավետ ներկայացնել նախագծի կարգավիճակը, առկա խնդիրները, ակնկալիքները և ռիսկերը։
 • Կարող է կառավարել նախագծի բոլոր փուլերը՝ ապահովելով նախապես հաստատված որակական և քանակական չափանիշները՝ պլանավորված ժամանակային և ֆինանսական սահմաննեում
 • Կարող է ներկայացնել նախագծերի դերի կարևորությունը կազմակերպության ընդհանուր ռազմավարական խնդիրների և նպատակների իրականացման հարցում

 

Դասավանդվող առարկաներ

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Համակարգչային տեխնոլոգիաները կառավարման մեջ
 • Համաշխարհային տնտեսություն
 • Կոորպորատիվ կառավարման արդի հիմնահարցեր
 • Զբոսաշրջության գործի հիմունքներ
 • Ներդրումային քաղաքականություն

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Ծախսերի հաշվապահություն
 • Ծրագրերի կառավարում 2
 • Ֆինանսական կառավարում 2
 • Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
 • Կառավարչական հմտություններ բիզնեսի ոլորտում
 • Կառավարչական հմտությունները հանրային կառավարման ոլորտում
 • Մարքեթինգի կառավարում

ԸՆՏՐՈՎԻ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Էլեկտրոնային բիզնես և կոմերցիա
 • Գործառնությունների կառավարում և լոգիստիկա
 • Ծառայությունների ոլորտի մենեջմենթ
 • Հյուրանոցային գործի հիմունքներ
 • Ձեռնարկ. տնտեսական անվտանգության հիմունքներ
 • Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն


Դիմելու ընթացակարգ

 1. Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է 2018թ. մայիսի 2-ից  սեպտեմբերի 14-ը:
 2. Համալսարանի մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով:
 3. Նոր մասնագիտություն ընտրած դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն` ընտրված մասնագիտության բակալավրի ավարտական քննության ծրագրով:
 4. Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մրցույթով` մրցութային հանձնաժողովի դրական եզրակացության առկայության դեպքում: Համակարգչային գիտելիքների, հատկապես Windows, Word, Excel և Internet ծրագրերի, անգլերեն կամ ռուսաց լեզվի տիրապետումը պարտադիր է բոլոր դիմորդների համար (համապատասխան առարկայի գծով դիմորդները հանձնում են թեստեր):

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • դիմում-հայտ /ներբեռնել/
 • դիմում ԵՄՀ ռեկտորի անունով
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները
 • երաշխավորագիր նախկին ուսումնական հաստատությունից կամ աշխատավայրից (եթե դիմորդն աշխատում է, իսկ զինվորական ծառայությունից զորացրվածները երաշխավորագիր չեն ներկայացնում)
 • 6 լուսանկար (3×4 չափի)
 • հրատարակված աշխատությունների ցանկ
 • մասնագիտությունը փոխելու մասին գրավոր հիմնավորում
 • անձնագրի պատճենը
 • Փաստաթղթերի ընդունման վարձի անդորրագիր

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՍՈՎՈՐԵԼ