ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ (ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)

Ընդհանուր նկարագիր

Հավատարմագրման տարեթիվը

13.03.2002 թ.

Շնորհվող որակավորումը

«Իրավագիտություն» մասնագիտության մագիստրոսի կրթական ծրագրի նպատակն է`պատրաստել բազմակողմանի և բարձրակարգ իրավական գիտելիքներով օժտված իրավաբանների, որոնք կարող են իրականացնել խորացված, հիմնարար և մասնագիտական, այդ թվում ` գիտավետազոտական և մանկավարժական պատրաստվածություն պահանջող գործունեություն, ունեն հայեցակարգային մտածողություն, կարող են բացահայտել մասնագիտացման բնագավառի իրավական կարգավորման հետ առընչվող հիմնախնդիրները, իրավունքի ու քաղաքականության ցարգացման միտումները, ներկայացնել հիմնավորված առաջարկություններ օրենսդրությանը և կառավարմանը վերաբերող տարբեր հիմնախնդիրների լուծման վերաբերյալ, տրամադրել որակյալ իրավաբանական խորհրդատվություն, օպերատիվ և արդյունավետ պայքարել իրավախախտումների դեմ:

ԿԾ խնդիրները

Ելնելով ԵՄՀ 2014-2018թթ ռազմավարությունից և բուհի առաքելությունից Կրթական ծրագիրն իրականացնում է հետևյալ խնդիրները`

Կրթություն

 1. Ստեղծել համագործակցային միջավայր իրականացնելու որակի ապահովման ազգային չափանիշներին և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան կրթություն:
 2. Տրամադրել բազմակողմանի իրավական գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ իրավագիտության ոլորտում խորացված, հիմնարար և մասնագիտական, այդ թվում` գիտավետազոտական և մանկավարժական գործունեություն իրականացնելու համար
 3. Զարգացնել իրավաբանին անհրաժեշտ ընդհանրական գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ:
 4. Նպաստել շրջանավարտների մրցունակությանը աշխատաշուկայում և նրա` որպես հայեցակարգային մտածողություն ունեցող հասարակության անդամի ձևավորմանը:
 5. Խորացնել ուսանողների մոտ սովորելու, նորն ընդունելու և անընդհատ կատարելագործվելու հմտություններ:

Հետազոտություն

 1. Ապահովել ուսանողների կողմից մագիստրոսի պատրաստման մասնագիտական ծրագրին համապատասխան ինքնուրույն գիտահետազոտական և նորարարական աշխատանքների իրականացմանը:

Հանրային ծառայություն

 1. Նպաստել ուսանողների մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը՝ ներգրավվելով նրանց իրավաբանական կլինիկայի միջոցով արտաքին շահակիցներին մատուցվող մասնագիտական ծառայությունների տրամադրման գործընթացին:

Ընդունելության պահանջներ

Դիմորդն ունի պետական նմուշի փաստաթղթով հաստատված որոշակի աստիճանի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։

Աշխատատեղերի (աշխատանքի անցնելու հնարավորությունները (ծառայունակությունը))

ԿԾ շրջանավարտը կարող է աշխատել որպես իրավունքի բնագավառի մասնագետ` դասախոս, գիտաշխատող, դատարանների և իրավապահ մարմինների աշխատակից, խորհրդատու, փորձագետ, քաղաքացիական ծառայող, զբաղեցնել այլ պաշտոններ իրավապահ մարմինների համակարգում, պետական կառավարման օղակներում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում:

Ո՞վ կարող է դիմել.

Պետականորեն հավատարմագրված մագիստրոսական ծրագրերում կարող են ներգրավվել բակալավրիատի ցանկացած մասնագիտություն ունեցող այն անձինք, ովքեր ցանկանում են.

 • խորացնել մասնագիտական բազային գիտելիքները,
 • ձեռք բերել նոր մասնագիտություն,
 • վերապատրաստվել, ձեռք բերել աշխատանքային շուկայի պահանջներին համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ:

Որո՞նք են ԵՄՀ մագիստրոսական ծրագրերի առանձնահատկությունները.

 • անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր ուսանողին, անհատական կարիերայի զարգացման հնարավորությունների պլանավորում, խորհրդատվություն,
 • պրակտիկ աշխատողների կողմից դասավանդում,
 • աշխատանքային շուկայի պահանջներից բխող կրթական ծրագրեր,
 • հաճախակի հանդիպումներ տարբեր ոլորտների հաջողակ ներկայացուցիչների հետ,
 • կրթաթոշակներ ստանալու և արտասահմանյան բուհերում կրթությունը շարունակելու հնարավորություն (մասնավորապես Եվրամիության կողմից հովանավորվող Էրազմուս + ծրագրի շրջանակներում),
 • աշխատանքի և կրթության համատեղման հնարավորություններ (դասերը կազմակերպվում են ոչ աշխատանքային ժամերին և շաբաթ օրերին):

Մասնագիտացումներ

Մասնագիտացումներ.

 • Սահմանադրական իրավունք, իրավունքի և պետության տեսություն
 • Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն
 • Քրեական իրավունք և դատավարություն
 • Միջազգային և եվրոպական իրավունք

Դասավանդվող առարկաներ

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Իրավունքի փիլիսոփայություն
 • Համեմատական իրավագիտություն
 • Իրավունքի աղբյուրների տեսագործնական հիմնախնդիրները
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային իրավական ընթացակարգերը

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Ընտրական իրավունք
 • Սահմանադրական վերահսկողությունը ՀՀ-ում
 • Պառլամենտական իրավունք
 • Համայնքային ծառայությունը ՀՀ-ում
 • Գլոբալիզացիա, միջազգային իրավունք և կայուն զարգացում
 • Դիվանագիտական և հյուպատոսական իրավունք
 • Համեմատական տնտեսական մրցակցային իրավունք
 • Միջազգային բանկային իրավունք
 • Միջազգային քրեական իրավունք
 • Հանցագործությունների որակման գիտական հիմունքներ
 • Փաստաթղթերի կրիմինալիստիկական հետազոտման հիմնախնդիրներ
 • Փաստաբանական ծառայությունը ՀՀ-ում
 • Քաղաքացիական և վարչական դատավարության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
 • Նոտարիատը ՀՀ-ում
 • Համեմատական պայմանագրային իրավունք

ԸՆՏՐՈՎԻ  ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Հարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը
 • Եվրոպական Միության արտաքին հարաբերություններ
 • Ժառանգման իրավունք
 • Միջազգային կազմակերպություններ
 • Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ
 • Սոցիալական ապահովագրության իրավունք
 • Արբիտրաժային վարույթ
 • Անշարժ գույքի պետական գրանցման հիմնահարցերը ՀՀ-ում


Դիմելու ընթացակարգ

 1. Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է 2018թ. մայիսի 2-ից  սեպտեմբերի 14-ը:
 2. Համալսարանի մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով:
 3. Նոր մասնագիտություն ընտրած դիմորդները հանձնում են ընդունելության քննություն` ընտրված մասնագիտության բակալավրի ավարտական քննության ծրագրով:
 4. Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մրցույթով` մրցութային հանձնաժողովի դրական եզրակացության առկայության դեպքում: Համակարգչային գիտելիքների, հատկապես Windows, Word, Excel և Internet ծրագրերի, անգլերեն կամ ռուսաց լեզվի տիրապետումը պարտադիր է բոլոր դիմորդների համար (համապատասխան առարկայի գծով դիմորդները հանձնում են թեստեր):

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • դիմում-հայտ /ներբեռնել/
 • դիմում ԵՄՀ ռեկտորի անունով
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները
 • երաշխավորագիր նախկին ուսումնական հաստատությունից կամ աշխատավայրից (եթե դիմորդն աշխատում է, իսկ զինվորական ծառայությունից զորացրվածները երաշխավորագիր չեն ներկայացնում)
 • 6 լուսանկար (3×4 չափի)
 • հրատարակված աշխատությունների ցանկ
 • մասնագիտությունը փոխելու մասին գրավոր հիմնավորում
 • անձնագրի պատճենը
 • Փաստաթղթերի ընդունման վարձի անդորրագիր

 

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՍՈՎՈՐԵԼ