ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ (ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄԲԻՈՆ)

Ընդհանուր նկարագիր

Հավատարմագրման տարեթիվը

13.03.2002 թ.

Շնորհվող որակավորումը

 • Մանկավարժության բակալավր «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ
 • Բանասիրության բակալավր «Օտար լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ 

Կրթական ծրագրի նպատակը 

 • Մանկավարժության բակալավր

Օտար լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ մանկավարժի որակաովորման նպատակն է պատրաստել օտար լեզվի և գրականության հիմնարար  տեսական և կիրառական գիտելիքներով, մանկավարժական հմտություններով և մեթոդաբանական կարողություններով օժտված մասնագետի: Օտար լեզու և գրականություն մասնագիտական կրթական ծրագիրը նպատակադրված է նաև պատրաստելու միջմշակութային հաղորդակցության բնագավառի մասնագետներ:

 • Բանասիրության բակալավր

Օտար լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ բանասերի  որակաովորման նպատակն է պատրաստել օտար լեզվի և գրականության հիմնարար տեսական գիտելիքներով,   ընթերցանական կարողություններով, հաղորդակցական և գործնական այլ հմտություններով  օժտված մասնագետի: Օտար լեզու և գրականություն սույն մասնագիտական կրթական ծրագիրը նպատակադրված է պատրաստելու բանասիրության բնագավառի մասնագետներ:  Բանասիրություն մասնագիտացումը պատրաստում է առաջատար մասնագետներ հետևյալ ուղղություններից. գրականության տեսություն, գրականության պատմություն, համեմատական գրականություն, գրական տեքստերի վերլուծություն, մշակութաբանություն և համաշխարհային գրականություն, մասնավորապես` ռուս, հայ և արտասահմանյան գրականություն:

Կրթական ծրագրի խնդիրները

 • Մանկավարժության բակալավր

Ելնելով ԵՄՀ  2014-2018թթ ռազմավարությունից և բուհի առաքելությունից Կրթական ծրագիրն իրականացնում է հետևյալ խնդիրները`

Կրթություն

 1. Ստեղծել համագործակցային միջավայր իրականացնելու որակի ապահովման ազգային և եվրոպական    չափանիշներին,  ինչպես նաև   աշխատաշուկայի պահանջներին  համապատասխան կրթություն:
 2. Տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ օտար լեզվի դասավանդման ոլորտում հիմնարար   տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ  ձեռք բերելու համար:
 3. Ձևավորել մանկավարժ-մեթոդիստին  անհրաժեշտ ընդհանրական գիտելիքներ, կարողություններ  և հմտություններ:
 4. Նպաստել շրջանավարտների մրցունակությանը աշխատաշուկայում և նրա` որպես վերլուծական մտածողություն ունեցող, տեսական և կիրառա­կան գիտելիքներով օժտված հասարակության անդամի ձևավորմանը:
 5. Զարգացնել ուսանողների մոտ սովորելու, նորն ընդունելու և անընդհատ կատարելագործվելու հմտություններ
 6. Ձևավորել մանկավարժական հմտությունների ուսումնական տարբեր մոդելների զուգակցմամբ
 7. Ձևավորել ընդհանուր հետազոտական հմտությունների ձևավորում՝ մանկավարժամեթոդաբանական և լեզվաբանական ոլորտներում
 8. Զարգացնել օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի վերաբերյալ նորարարական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ
 9. Ձևավորել մանկավարժական գործունեության վերաբերյալ տեսական սկզբունքների և դասավանդման նախնական փորձ
 10. Ստեղծել օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի վերաբերյալ նորարարական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ

Հետազոտություն

Խրախուսել ուսանողների կողմից հետազոտական և նորարարական նախաձեռնությունների իրականացմանը՝ ծանոթացնելով հետազոտությունների և հետազոտական մեթոդների հիմունքներին:

Հանրային ծառայություն

Նպաստել ուսանողների մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը՝ ներգրավելով նրանց ցածր կուրսերի դասընթացներում, պրակտիկա և կամավորական աշխատանք կազմակերպելով դասավանդման տարբեր օղակներում ՝քոլեջ, նախակրթարան, դպրոց, լեզվի ուսուցման կենտրոն:

 • Բանասիրության բակալավր

Կրթություն

 1. Ստեղծել համագործակցային միջավայր իրականացնելու որակի ապահովման ազգային և եվրոպական չափանիշներին,  ինչպես նաև   աշխատաշուկայի պահանջներին  համապատասխան կրթություն:
 2. Տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ օտար լեզվի գրականության և լեզվաբանության ոլորտում հիմնարար   տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ  ձեռք բերելու համար:
 3. Ձևավորել բանասերին անհրաժեշտ ընդհանրական գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ:
 4. Նպաստել շրջանավարտների մրցունակությանը աշխատաշուկայում և նրա`որպես վերլուծական մտածողություն ունեցող, տեսական և կիրառա­կան գիտելիքներով օժտված հասարակության անդամի ձևավորմանը:
 5. Զարգացնել ուսանողների մոտ սովորելու, նորն ընդունելու և անընդհատ կատարելագործվելու հմտություններ:
 6. Ապահովել անգլերեն լեզվի և անգլո-ամերիկյան գրականության, ինչպես նաև ընդհանուր լեզվաբանության և գրականագիտության տեսության հիմնահարցերի տարբերակման ու ներկայացման հմտություններ
 7. Զարգացնել օտարալեզու միջավայրում և տարբեր համատեքստերում բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ , ինչպես նաև ընդհանուր հետազոտական հմտություններ գրականագիտության և լեզվաբանական ոլորտներում
 8. Ուսուցանել լեզվի և գրականության հետ կապված հարցերի լուծման կարողություններ
 9. Ոսուցանել գրավոր և բանավոր հաղորդակցման զանազան համատեքստեր և միջավայրեր, ինչպես նաև ուսումնասիրվող լեզուների երկրների մշակույթի հետ հաղորդակցում և իրազեկում

Հետազոտություն

Խրախուսել ուսանողների կողմից հետազոտական և նորարարական նախաձեռնությունների իրականացմանը՝ ծանոթացնելով հետազոտությունների և հետազոտական մեթոդների հիմունքներին:

Հանրային  ծառայություն

Նպաստել ուսանողների մասնագիտական որակավորման բարձրացմանը՝ ներգրավելով նրանց օտարալեզու միջավայրում տարբեր քննարկումների,  ֆիմերի դիտումների և գիրք ընթերցելու փառատոնների, որոնք բաց են օտար լեզվով հաղորդակցվել ցանկացողների համար: 

ԿԾ շրջանավարտը կարող է աշխատել

Մանկավարժության որակավորում ստացած շրջանավարտըկարող է աշխատել հանրակրթական դպրոցի կրտսեր, միջին և ավագ մակարդակներում, լեզվի ուսուցման կենտրոններում, հումանիտար վարժարաններում: Բանասիրություն մասնագիտացումն ունեցող ուսանողը կարող է աշխատել ուսումնական, մշակութային և այլ պետական ու ոչ պետական հաստատություններում:

Մասնագիտացումներ

ԿԾ մասնագիտացումներըՈւսումնառության վերջնարդյունքները
Մանկավարժություն
 • Լեզվական խնդիրների տարբերակում
 • Գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն
 • Լեզվական միավորների և լեզվաբանական վերլուծությունների մակարդակների  տարբերակում
 • Զարգացած գրավոր և բանավոր խոսք օտար լեզվով
 • Լեզվաբանական տեսությունների, կանխավարկածների և բացատրությունների բնույթի ընկալում և ներկայացում
 • Օտար լեզվի հնչյուաբանական քերականական և բառագիտական համակարգերի իմացություն
 • Մեթոդմանկավարժության հիմունքներ
 • Օտար լեզվի ուսուցանում և դասպատրաստում
Բանասիրություն
 • Լեզվական խնդիրների տարբերակում
 • Գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն
 • Լեզվական միավորների և լեզվաբանական վերլուծությունների մակարդակների  տարբերակում
 • Զարգացած գրավոր և բանավոր խոսք օտար լեզվով
 • Լեզվաբանական տեսությունների, կանխավարկածների և բացատրությունների բնույթի ընկալում և ներկայացում
 • Օտար լեզվի հնչյուաբանական քերականական և բառագիտական համակարգերի իմացություն
 • Լեզվի խորացված ուսումնասիրություն
 • Տեքստային վերլուծությունների իրականացում
 • Համաշխարհային գրական դաշտի և գրականագիտության արդի դպրոցների ու խնդիրների ուսումնասիրություն
 • Արտասահմանյան գրականության հիմնական փուլերի առանձնահատկությունների իմացություն մշակույթի սինթետիկ պատմության համատեքստում

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

 • Լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից, կամ ատեստատ`  (նախորդ տարիների շրջանավարտները ներկայացնում են ավարտական փաստաթուղթ` ատեստատ կամ դիպլոմ)
 • 6 լուսանկար (3×4 սմ չափսի)
 • Փաստաթուղթ զինվորական ծառայության առնչության մասին (զորակոչային տարիք)
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական)
 • Զինվորական գրքույկ և զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունն անցած լինելու մասին
 • Միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները
 • Ներբուհական յուրաքանչյուր քննության մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը

2017-2018 ուսումնական տարվա շրջանավարտները, 2018թ.-ի գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդները,  օտարերկրացիները, ինչպես նաև միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացած դիմորդներն ավարտական փաստաթուղթը  (ատեստատ, դիպլոմ) ներկայացնում են մինչև 2018թ. օգոստոսի 26-ը:

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ